Bezpłatne porady prawne 2016

Na terenie powiatu kraśnickiego, organizacją pozarządową, prowadzącą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku.


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez współpracujących z Centrum Wolontariatu adwokatów lub radców prawnych, a także przez absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych prowadzone przez Centrum Wolontariatu zlokalizowane są w Kraśniku:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 20
- w siedzibie Urzędu Gminy Kraśnik przy ul. Kościuszki 24

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -11.30

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.
1. młodzież do 26. roku życia,
2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3. osoby, które ukończyły 65. lat,
4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
5. kombatanci,
6. weterani,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,     8. kobiety w ciąży.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest udokumentować posiadane uprawnienie.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.